การรับประกันสินค้า

ลงทะเบียนรับประกันสินค้า คลิกที่นี่
ประเภทสินค้าการรับประกันสินค้าระยะเวลาการรับประกัน
ก๊อกน้ำทุกประเภท

ตัวก๊อกสแตนเลสเกรด 304

เซรามิควาล์ว (เฉพาะการรั่วซึมของแผ่นเซรามิค ไม่รวมอุปกรณ์ที่เป็นยาง)

30 ปี

12 ปี หรือเปิด-ปิดไม่เกิน 500,000 ครั้ง

ชุดฝักบัวเรนชาวเวอร์และฝักบัวมือถือ

ตัวฝักบัวมือถือ, หัวฝักบัว, ก้านฝักบัวสแตนเลสเกรด 304

หน้ายางฝักบัว และชิ้นส่วนประเภทพลาสติก

30 ปี

5 ปี

ชุดสายฉีดชำระ

ตัวหัวฉีดชำระสแตนเลสเกรด 304

สายสแตนเลส และ การรั่วซึม

30 ปี

5 ปี

อุปกรณ์ห้องน้ำสแตนเลส เฉพาะตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นสแตนเลส เกรด 304 30 ปี
ราวจับในห้องน้ำสแตนเลส

เฉพาะตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นสแตนเลส เกรด 304

ชุดล็อคขา สำหรับอุปกรณ์แบบโยกขึ้น-ลง และสวิงซ้าย-ขวา

30 ปี

5 ปี

ตะแกรงสแตนเลส เฉพาะตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นสแตนเลส เกรด 304 30 ปี
ฉากกั้นอาบน้ำ เฉพาะอุปกรณ์สแตนเลส เกรด 304 5 ปี
ฟลัชวาล์ว ทั้งชุด 1 ปี

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. บริษัทฯ จะพิจารณาจากใบรับประกัน ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานอื่นๆ โดยนับจากวันที่ซื้อ-ขาย เป็นสำคัญ บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันสินค้าหากไม่มีเอกสารดังกล่าว ยกเว้นกรณีผู้ซื้อได้ส่งใบรับประกันสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯ หรือได้ทำการลงทะเบียนไว้แล้ว

2. หากพบว่าสินค้าที่อยู่ในระยะรับประกัน ไม่สามารถใช้งานได้อันเนื่องมาจากการชำรุดอันเกิดโดยตรงจากการผลิต หรือการใช้งานในทางปกติ บริษัทฯ จะซ่อมแซม หรือเห็นสมควรเปลี่ยนเฉพาะอะไหล่หรือตัวสินค้าเท่านั้น โดยความรับผิดชอบจะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากตัวสินค้า

3. กรณีสินค้าพ้นเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ จะแจ้งอัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้ลูกค้าทราบ และได้รับการยินยอมจากลูกค้าก่อนดำเนินการใดๆ

4. ผลิตภัณฑ์นี้ ผลิตและทดสอบการใช้งานด้วยมาตรฐานสูงสุดจากโรงงาน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าเฉพาะการซื้อและติดตั้งใช้งานภายในประเทศเท่านั้น

5. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบสินค้าที่เสียหายจากการรื้อถอน / การบริการ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การรับประกันไม่ครอบคลุมกรณีดังนี้

1. ดัดแปลงสภาพผิดไปจากมาตรฐานของโรงงาน, เสียหายจากการขนส่ง, อุบัติเหตุ, ไฟไหม้, ภัยธรรมชาติ หรือการรื้อถอน

2. ติดตั้งไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้ง

3. ผิวสแตนเลสเสียหายหรือมีตำหนิจากการไม่บำรุงรักษา / บำรุงรักษาไม่ถูกต้อง และใช้งานผิดวิธี

4. ใช้งานกับน้ำที่มีแรงดันเกิน 5 บาร์, น้ำบาดาล, น้ำที่มีสิ่งสกปรกเจือปนสูง หรือน้ำที่มีสภาพเป็นกรด-ด่างผิดปกติ และการผุกร่อนเนื่องจากสารเคมี

5. รุ่นที่ยกเลิกการผลิต หรือที่ไม่มีขายในปัจจุบัน

6. การติดตั้งใช้งานในพื้นที่สาธารณะ และนอกที่พักอาศัย

7. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าที่นำมาเปลี่ยน และชิ้นที่เปลี่ยนทดแทน

หมายเหตุ :

- การใช้งานในลักษณะปกติ หมายถึง การใช้สินค้าในลักษณะปกติวิสัย ภายในสถานที่พักอาศัยส่วนบุคคล สภาพสิ่งแวดล้อมอุณหภูมิความชื้น และสภาพกรด-ด่าง อันเป็นปกติ

- อายุการรับประกันสินค้านับจากวันที่ซื้อจนสิ้นระยะเวลากำหนด ซึ่งการรับประกันนี้ไม่รวมถึงการติดตั้งใช้งานในพื้นที่สาธารณะ และนอกที่พักอาศัย

- กรณีสินค้าที่ซื้อไปเกิดปัญหาจากตัวสินค้าชำรุดเสียหายเนื่องจากการผลิต สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ใหม่ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า หากพ้นกำหนดจะทำการซ่อมสินค้าตามขั้นตอนปกติ